Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego swww.sladlap.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

•Sklep internetowy Ślad łap, dostępny pod adresem internetowym www.sladlap.pl,  prowadzony jest przez Marcina Kurowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Spicy mango Marcin Kurowski, ul. Czechowa 1A/34, 01-912 Warszawa, numer kontaktowy 690160828, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5060103060, REGON 389692657.

•Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2. Definicje

• Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

• Sprzedawca/Usługodawca – Marcin Kurowski, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Spicy mango Marcin Kurowski, ul. Czechowa 1A/34, 01-912, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5060103060, REGON 389692657.

• Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) tj. osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

• Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

• Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sladlap.pl.

• Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

• Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

• Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

• Konto - Usługa Elektroniczna w postaci oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

• Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

• Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie, umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

• Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

• Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

• Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

• Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

• Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Czechowa 1A/34. 01-912 Warszawa.

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sladlap.pl

Numer kontaktowy: 690160828

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 98 1140 2004 0000 3302 8157 2962 prowadzony przez mBank S.A..

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4. Informacje ogólne

•Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, bezprawnym działaniem osób trzecich (innych niż osoby, z których pomocą wykonuje zobowiązanie lub którym wykonanie zobowiązania powierza) lub niekompatybilnością (niezgodnością) systemu Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przez siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenie niezależne od woli stron, którego przy dochowaniu należytej staranności nie da się przewidzieć, mające charakter masowych przerw w dostawie mediów (tj. gazu, wody, prądu, Internetu), katastrof naturalnych, ataków hakerskich, aktów terroru, zamieszek, działań wojennych, pandemii i ich skutków, lub innych o podobnym nadzwyczajnym i niezależnym od woli stron charakterze. 

•Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 

•Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 – 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

•Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 5. Usługi Elektroniczne w Sklepie

•W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

•Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska (lub nazwy podmiotu), loginu, którego będzie używał Klient, danych kontaktowych (adres e-mail, telefon kontaktowy), adresu na który doręczony ma zostać Produkt. Wypełniając Formularz rejestracji Klient ustanawia swoje hasło, z którego będzie korzystał w celu zalogowania się do Konta.

•Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest fakultatywne.

•Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

•Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Przejdź do realizacji zamówienia".

•W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

•Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

•Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dostęp do przeglądarki internetowej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

•Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

•Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w dowolnej formie np. w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy określony w § 3 ust. 2 Regulaminu. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

•wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, klikając przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

•przejść do Koszyka, sprawdzić wybrane Produkty;

•kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” (lub równoznaczny);

•zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

•jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt. 1.6 Regulaminu;

•wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;

•w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, opłacić Zamówienie.


§ 7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

•Przesyłka Paczkomaty InPost (orientacyjny czas dostawy od 3 do 5 dni roboczych),
•Przesyłka kurierska InPost (orientacyjny czas dostawy od 3 do 5 dni roboczych),
•Przesyłka kurierska DPD (orientacyjny czas dostawy od 2 do 3 dni roboczych),

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

•przelew na konto za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.(cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy; towar wysyłany jest dopiero po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy) lub za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic (podmiotem obsługującym płatność jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

• przelew na konto za pośrednictwem serwisu payU SA.(cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy; towar wysyłany jest dopiero po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy), lub za pomocą kart płatniczych: Visa, MasterCard (podmiotem obsługującym płatność jest payU SA). 

•samodzielny przelew zewnętrzny na rachunek bankowy na rachunek wskazany w § 3. ust. 3 Regulaminu (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia, towar wysyłany jest dopiero po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy),

 •Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu. 

 

§ 8. Wykonanie umowy sprzedaży

•Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.

• Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

•Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

•Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

•Jeżeli w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia Klient nie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomości zawierającej co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, to Zamówienie wygasa, a do zawarcia Umowy Sprzedaży nie dochodzi.

•W przypadku wyboru sposobu płatności, o której mowa w § 7 ust. 2 lit a) lub b) Regulaminu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

•Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 lit. a) lub b) Regulaminu. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

•W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, przyjmuje się najdłuższy podany termin.

•Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

•Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za pakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

•Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

•Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

•W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

•W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

•Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

•Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), jednak nie jest to obowiązkowe.

•W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

•Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży są następujące:

•W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. 

•W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

•Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

•W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

•Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

•Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

•Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

•Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 •W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

•Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

•w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 •w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 •w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

•świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

•w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

•w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

•zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

 

§ 10. Brak zgodności towaru z umową, reklamacja i gwarancja

•Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

•Sklep oświadcza, że dostarczane Towary są oryginalne i bez wad. Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej.

•Sklep może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.

•W przypadku wystąpienia wady zakupionego (brak zgodności towaru z umową) u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

• Reklamować towar można w przeciągu 2 lat (okres obowiązywania rękojmi) licząc od daty zakupu towaru. 

•Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

•Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. 

•Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

•Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

•W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

•Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

•Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

•Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.05), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

•Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

 

•Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 12. Dane osobowe oraz pliki Cookies w Sklepie internetowym

•Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca - Marcin Kurowski, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Spicy mango Marcin Kurowski, ul. Czechowa 1A/34, 01-912, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5060103060, REGON 389692657.

•Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.

•Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi Sprzedawca przetwarza w zakresie określonym w § 5 ust. 2 i ust. 6 Regulaminu oraz w zakresie historii złożonych Zamówień, reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, wykonania wiążących się z nią obowiązków podatkowych, ewentualnej obsługi roszczeń reklamacyjnych oraz ewentualnych czynności będących skutkiem oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jak również do ewentualnej obsługi roszczeń Sprzedawcy względem Klientów. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę,  podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane także w celu marketingowym.

•Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, to Klient będący osobą fizyczną może cofnąć tę zgodę w każdym czasie, jednakże wyłącznie ze skutkiem na przyszłość.

•Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – tj. zgoda, b) – tj. umowa, c) – tj. obowiązek prawny, f) – tj. uzasadniony interes RODO.

•Odbiorcami danych osobowych Klientów są: 

w przypadku każdego Klienta będącego osobą fizyczną - personel Sprzedawcy obsługujący Sklep, a także osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne,

 w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską - przewoźnik lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,

 w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

•Klient będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich poprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

•Klient będący osobą fizyczną ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

•Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów wskazanych w ust. 3, w każdym razie nie dłużej niż przez 6 lat od dnia, w którym wymagalne stały się roszczenia Sprzedawcy wynikające z Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest niezbędne do dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży, dane będą przetwarzane aż do zakończenia procedur sądowych lub pozasądowych, których przedmiotem są roszczenia Sprzedawcy.

•Podane dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

•Sprzedawca używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania strony Sklepu. Informacje zawarte w pliku tego typu mogą być odczytane przez Sprzedawcę. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies Sprzedawca wie, w jaki sposób Klient korzysta ze strony Sklepu i może odpowiednio dostosować jego ofertę oraz kierowaną do Klienta komunikację marketingową.

•Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies przez Sprzedawcę, to powinien skorzystać z jednego z poniższych sposób:

 w przeglądarce Firefox: w prawym górnym rogu okna należy kliknąć Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierać Opcje. Następnie trzeba wybrać zakładkę Prywatność. Z menu rozwijanego w sekcji Historia należy wybrać opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. Należy odznaczyć opcję, by wyłączyć obsługę ciasteczek,

w przeglądarce Opera: należy wybrać zakładkę Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka. W tym miejscu w przeglądarce należy wybrać opcję: Nigdy nie akceptuj ciasteczek. 

W przypadku innych przeglądarek Klient powinien sprawdzić możliwości wyłączenia opcji plików Cookies w Internecie.

§ 13. Zmiany Regulaminu

•Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy - w zakresie, w jakim zmiany te skutkują koniecznością zmiany Regulaminu i wpływają na realizację jego postanowień.  

•Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, stosuje się zapisy dotychczasowe, chyba że zmienione zapisy są korzystniejsze dla Klienta. 

•O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadomi przez poinformowanie Klientów w zakładce „Informacje”, co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu wraz z odesłaniem (linkiem) do zmienionej wersji Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

•Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

•W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO. 

•Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

•Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 roku. 

 

 


WSPÓŁPRACUJEMY 

 


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl